Privacy verklaring

SeC architecten, gevestigd aan Kasteel Genbroekstraat 18 c, 6191KT Beek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.sec-architecten.com, de facebookpagina, LinkedInpagina en twitteraccount van SeC architecten alsmede de emailberichten/mailingen die namens SeC architecten worden verstuurd.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor SeC architecten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u informatie aanvraagt via onze website, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen uw:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking. Voor onderstaande doeleinden verwerken en slaan wij uw gegevens op:

  • Uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • Relatiebeheer
  • Interne bedrijfsvoering

Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Bewaartermijn
SeC architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
SeC architecten zal uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst met u uit te voeren, een bepaalde dienst aan u te verlenen of wanneer de wet dit vereist. Daarnaast kan SeC architecten uw gegevens aan anderen verstrekken als zij hiervoor uw toestemming heeft verkregen.

Google Analytics
SeC architecten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SeC architecten heeft hier geen invloed op.

Cookies
SeC architecten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SeC architecten. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sec-architecten.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SeC architecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
SeC architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sec-architecten.com.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen van privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Vragen om inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@sec-architecten.com

Of per post:
SeC architecten
Kasteel Genbroekstraat 18 c
6191KT Beek